100 Years of Eminence
On the 100th birth anniversary year of Satguru Shri Wamanrao Pai, join us in honoring and celebrating his incredible work.
Logo
100 Years of Eminence
On the 100th birth anniversary year of Satguru Shri Wamanrao Pai, join us in honoring and celebrating his incredible work.
Universal PrayerSimple words with profound impact that weave a strong aura of harmony within and around the speaker
Universal PrayerSimple words with profound impact that weave a strong aura of harmony within and around the speaker
English
मराठी
हिंदी
ಕನ್ನಡ
বাংলা
कोकणी
विश्वप्रार्थना
"हे देवा,
सगळ्यांक बारी बुद्धी दी, आरोग्य दी , सगळ्यांक सुखानं ,
खोशाल कायेन , वैभवान दवर ,
सगळ्यांचे बरे कर , कल्याण कर ,
सगळ्यांची राखण कर ,
आणि तुजे गोड नाव ओठार सदाकाळ दवर ."
- सदगुरू श्री वामनराव पै.

विश्वप्रार्थना मागणें म्हणल्यार कितें?

ही विश्वप्रार्थना ही जिणेच्या तत्वगिन्यानाचें सार. हीं ल्हान, सोभीत आनी खोलायेन आशिल्लीं कवितां, तीं उचारल्यार, एका व्यक्ती, कुटुंब, समाज, राष्ट्र आनी पुराय संवसाराचेर परिणाम करपी स्पंदन निर्माण जातात.

विश्वप्रार्थना मनीसपणाचीं तीन गरजेचीं मुल्यां हाडटा - परस्पर आदार, परस्पर संबंद आनी परस्पर संबंद. ही विश्वप्रार्थना खंयच्याच विशिश्ट युगाचेर, जातीचेर, पंथाचेर, रंगाचेर आदारिल्ली नाशिल्ल्यान सार्वत्रिक आसा. ही सार्वत्रिक प्रार्थना फकत एकूच गजाल चालीक लायता आनी ती म्हणल्यार एकंदर मनीसपणाची उदरगत.

विश्वप्रार्थनेंतलें दर एक उतर शास्त्रीय, तार्कीक आनी वेव्हारीक आसा. हो पवित्र मंत्र संवसाराक उपेगी, अनुकूल आनी फायदेशीर आसा. संवसारभर सुसंवादात्मक परिणामां खातीर खोलायेन रुजलेले आनी प्रभावी सकारात्मक विचार तयार करप हो सार्वत्रिक प्रार्थनेचो हेत आसा.

विश्वप्रार्थनेचो सार:

  • आमचें दिसपट्टें जिवीत जायत्या जाणांच्या सहकारान आनी योगदानान चलता. मागणें तुमकां ह्या परस्पर आदाराची जाणविकाय करता आनी तुमच्या भोंवतणच्या सगळ्या गजालीं खातीर, व्यक्ती खातीर तुमकां सगळ्यांत बरें जाय जावपाक लागता.

  • मनीसपण एकामेकांक जोडिल्लें आसा. आमचे विचार आनी भावना सदांच आमच्या कृतींतल्यान आनी प्रतिक्रियांतल्यान एकामेकांक जोडिल्ले आसतात. तुमी कितें विचारतात आनी भोगतात तें प्रगट जाता. विश्वप्रार्थनेने वरवीं आमीय ह्या विचारांचें सकारात्मकतायेंत रुपांतर करूंक शकतात.

  • निमाणें आमच्या परस्पर क्रियांक लागून साखळी विक्रिया निर्माण जाता. हाका लागून व्यक्तींतल्यान कुटुंबांत, समाजांत, राष्ट्रांत आनी मोट्या प्रमाणांत सकारात्मक विचारांचीं ल्हारां व्हांवतात. सकारात्मकताय आनी समरसताय पुरायपणान संवसारांत व्हांवता आनी वाडटा.

Celebrities Chant the Universal Prayer

Devaki Pandit (English)

Universal Prayer in English language, sung by Devaki Pandit.

Mahesh Kale (Marathi)

Universal Prayer in Marathi language, sung by Mahesh Kale.

Anup Jalota (Hindi)

Universal Prayer in Hindi language, sung by Anup Jalota.

Shankar Mahadevan (Kannada)

Universal Prayer in Kannada language, sung by Shankar Mahadevan.

Kaushiki Chakraborty (Bangla)

Universal Prayer in Bangla language, sung by Kaushiki Chakraborty.

Ajit Kadkade (Konkani)

Universal Prayer in Konkani language, sung by Ajit Kadkade.

विश्वप्रार्थनेने मनशाच्यो सगळ्यो गरजेच्यो गरजो- भौतिक प्रगती (आरोग्य, संपत्ती, प्रज्ञा) ते आध्यात्मिक प्रगती (देवाची भक्ती) मेरेन आस्पावता. ताचो सामको व्यापक स्वभाव ताका सुसंगत करता.

एक सार्वत्रिक प्रार्थना म्हूण तुमी विश्वांतल्या सगळ्यांक बरी भलायकी, समृध्दी, गिरेस्तकाय दिवपाक सांगतात; तांकां आपलें जिवीत सुखान जगचें, समृध्द जावचें अशें तुमकां दिसता.

विश्वप्रार्थनेच्या दर एका ओळींतलें 'सगलें' हें उतर म्हत्वाचें. एक व्यक्ती म्हूण तुमी सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर मागणें करतना तुमचे विचार जाणीवपूर्वक विस्तारतात. सरावाक लागून ही सैमीक संवय जातकच तुमकां जायत्यो सोबीत गजाली अणभवपाक मेळटल्यो.

मागणें करून 'सगले म्हजे खातीर' अशी वृत्ती निर्माण जाता. तुमचें मन, आत्मो आनी कूड एकठांय येवन तुमकां संवसारभरांतल्या सगळ्यांच्या बरेपणाक विचार करपी संवसारा कडेन एक करतात.

आदल्या काळासावन मनशाक आपले सगळे प्रस्न सोडोवपाखातीर नाम जप करपाचो सल्लो दिल्लो आसा. पूण वेगवेगळ्या कारणांक लागून हें खूब कठीण वा जवळजवळ अशक्य आसा. विश्वप्रार्थना समस्या सोडोवपाकच न्हय तर ताचे परिणाम आमकां सहजपणान जाणवूं येतात. तुमी कितें सांगतात तें फकत समजून घेवंक मेळना पूण ताची कल्पना करपाकय मेळटा. व विश्वप्रार्थना कसलेंच अज्ञात अस्तित्व वा जटिल तत्वगिन्यानी मुल्यांविशीं उलयना. विश्वप्रार्थना म्हळ्यार मनीसपणाची गजाल.

तुमी ल्हवू ल्हवू प्रार्थनेंत 'सगल्या' मंडळाचो विस्तार करून मनशां भायर आशिल्ल्या गजालींचो आस्पाव करूंक शकतात - जनावरां, सुकणीं, झाडां आनी धर्तरी, उदक, उजो, हवे, मळब अशा निर्जीव वस्तूंचो - तुमी सार्वत्रिक प्रार्थना म्हणटात. दर दिसा विश्व प्रथम म्हणपाची संवय जातकच भोंवतणचे घ.टकय तुमचे कडेन अनुकूल रितीन संवाद सादतले.

ही जादू न्हय तर शुध्द विज्ञान. तो भौतिकीचो एक सादो नेम - दर एका क्रियेक एक समान आनी उरफाटी प्रतिक्रिया आसता. काळजा थावन मागणें करतना वातावरणांत सकारात्मक स्पंदन धाडटात. बदलाक तुमकां तें परत मेळटा.

विश्वप्रार्थना योग्य रितीन कशें म्हणचें?

1

विश्वप्रार्थनेची सोबीतकाय म्हळ्यार ती अत्यंत लवचीक आसता.

2

ती कोणा कडेन, खंयच्याय वेळार, खंयच्याय सुवातेर, खंयचेय भाशेंत उलोवंक शकता. ताच्या धर्मीक संबंदाचो उणाव हाका लागून ताका सगळ्यांनी मान्य करप लेगीत शक्य जालें.

3

साधगुरू कडल्यान कृपा घेवंक नासली तरी प्रार्थना करूं येता.

4

सगळ्या स्वयंसेवी परिणामां खातीर न्हिदेच्या आदीं 108 फावटीं मागणें करचें, कारण भितरलें मन त्या वेळार चड ग्रहणशील आसता.

5

तेचप्रमाण विश्वप्रथानान गटांत आनी ज्ञानी गुरूच्या सांगातांत सांगल्यार बेगीन परिणाम मेळटा.

6

एक प्रार्थना प्रामाणीकपणान सांगपाक पयलीं ताचें म्हत्व आनी सार समजून घेयात. काळजा थावन येता तेन्ना दैवी उर्जेचो प्रतिध्वनीत जाता

विश्वप्रार्थनेचे फायदे

ब्रह्मांडीय प्रार्थनेन तुमी आकर्शणाच्या नेमा वरवीं सकारात्मक उर्जेचो बूमरेंग प्रगट करतात. तुमी बरें पेरतात म्हणून बरें कापणी करतात.

तांचें म्हत्व जाणून घेतल्यार तुमी सगळ्यांक आनी तुमच्या भोंवतणच्या सगळ्या गजालींक नम्र आनी उपकारी जातात.

शांतताय आनी सहिश्णुतेच्या वृत्तीचेर प्रभाव घालून उपकाराची तरंग परिणाम तुमचे कडल्यान मोट्या प्रमाणांत संवसारांत व्हांवता.

सकारात्मक विचारांचो तुमचे मानसीक आनी शारिरीक भलायकेचेर सकारात्मक परिणाम जाता.

Universal Prayer In Different Languages