Marathi Books

Parmeshwar Samaj Gairsamaj

Parmeshwar Samaj Gairsamaj
Parmeshwar Samaj Gairsamaj

Category: Adhyatmik

Language: Marathi

Authors: satguru wamanrao pai

Publication: jeevanvidya mission

Pages: 48

Price: Rs. 10 / $ 0.18
buy_book

Tuch Ahes Tuzya Jivanacha Shilpkaar

Tuch Ahes Tuzya Jivanacha Shilpkaar
Tuch Ahes Tuzya Jivanacha Shilpkaar

Category: Vaicharik, Adhyatmik,Margadarshanpar

Language: Marathi

Authors: satguru wamanrao pai

Publication: jeevanvidya mission

Pages: 232

Price: Rs. 50 / $ 0.92
buy_book

Adarsh Palk aani Adarsh Vidhyarthi

Adarsh Palk aani Adarsh Vidhyarthi
Adarsh Palk aani Adarsh Vidhyarthi

Category: Mahitipar

Language: Marathi

Authors: satguru wamanrao pai

Publication: jeevanvidya mission

Pages: 48

Price: Rs. 5 / $ 0.09
buy_book

Tumche Bhagya Tumchya Vicharant

Tumche Bhagya Tumchya Vicharant
Tumche Bhagya Tumchya Vicharant

Category: Vaicharik, Margadarshanpar, Self help

Language: Marathi

Authors: satguru wamanrao pai

Publication: jeevanvidya mission

Pages: 48

Price: Rs. 15 / $ 0.28
buy_book