संसार सुखाचा झाला की तोच परमार्थ

संसार सुखाचा झाला की तोच परमार्थ.